ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางงานทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Rate this item
(0 votes)

จังหวัดสงขลา โดย โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางงานทันตกรรม จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 635,000.-บาท (เงินหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

         

          รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบไฟล์ :

Last modified on วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 16:32
Login to post comments