ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)

Rate this item
(0 votes)

จังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง      (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

          กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 และครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 1  ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7432 8222-4
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7432 8223
  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Login to post comments