รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

Rate this item
(0 votes)

ประกาศโรงพยาบาลบางกล่ำ เรื่อง แต่งตังคณะทำงานกำหนดกรอบ มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติงานฯ นั้น บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

 

 

 

 

Login to post comments