คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ (13)

คำสั่ง แต่งตั้ง

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q

ด้วยกลุ่มงานโภชนศาสตร์และงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q และนโยบายการจัดบริการอชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอนำนโยบาลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ

ระเบียบกลุ่ม รวมพลคนทำความดี

ระเบียบกลุ่ม "รวมพลคนทำดี" และแผนกิจกรรมกลุ่ม "รวมพลคนทำดี"
 
รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารไฟล์แนบ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารไฟล์แนบ

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารไฟล์แนบ