นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q

Rate this item
(0 votes)
ด้วยกลุ่มงานโภชนศาสตร์และงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q และนโยบายการจัดบริการอชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอนำนโยบาลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ
Login to post comments