ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (9)

การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล

10 มิถุนายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายรูปในโรงพยาบาลมีความผิด พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ      พ.ศ.2550 ตามมาตรา 7 ระบุไว้ว่า ข้อมูลสุขภาพบุคคล เป็นความลับ ส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผย ที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้

หากมีการกระทำ โดยนำภาพ ข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ ถือว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ใน

 2 มาตราด้วย

  • มาตรา 14 ผู้ใดนำเข้า-ส่งต่อข้อมูล ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน ทั้งคนโพสต์และคนแชร์
  • มาตรา 16 ผู้ใดเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/เปลี่ยนแปลง ที่เป็นภาพบุคคลอื่น ที่จะทำให้ผู้นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ได้รับความอับอาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น
  • ถ้าถ่ายรูปใน รพ.ทุกกรณีถือว่าผิดกฎข้อห้ามของ รพ.
  • ถ้าถ่ายติดผู้ป่วย ถือว่าผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้ป่วย
  • ถ้าถ่ายติด เจ้าหน้าที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วนำไปเผยแพร่ โทษทั้งจำทั้งปรับ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลติดตามได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

ข้อมูลข่าวสารที่จะนำเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่จะนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารไฟล์แนบ

สรุปผลการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561
ตามรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบ

การคัดแยกขยะในโรงพยาบาลบางกล่ำ

          ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ ประสบปัญหาด้านการกำกัดขยะมูลฝอย เนื่องจากไม่มีรถเก็บขยะทำให้โรงพยาบาลบางกล่ำแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3R ซึ่งทุกคนทำได้ดังนี้

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำประกาศเรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ้ หรือผุ้บังคับบัญชา เทศกาลต่างๆ 
ตามรายละเอียดข้อมูลเอกสารแนบท้าย

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำคำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางกล่ำ ไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

30 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์

form

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกล่ำ
ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบ

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Goverment Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลบางกล่ำ จึงขอกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่ออสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย