ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (12)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการ

30 4 2562 10 16 32

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาปฏิบัติและทดลองงานในวันที่ประกาศไว้  รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบไฟล์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นจ้างเหมาบริการ หลายอัตตรา

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นจ้างเหมาบริการ ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(คนครัว) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลาในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลข 074-328221-222 ต่อ 23-24

 

รายละเอียดละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(แม่ครัว) ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.)

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(แม่ครัว) จำนวน 2 อัตรา  และ ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบลบากล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ
 
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

11 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  อัตรา  คือ

  1. นางสาวปิยะวรรณ   ไตรราช

                             สำรองเรียงตามลำดับ ดังนี้

                             สำรองลำดับที่ 1           นางสาวฆนรส   กำเหนิดกลับ

                             สำรองลำดับที่ 2          นางสาวปทุมวรรณ  อะสะกะ

                             สำรองลำดับที่ 3          นางสาวณัฐฐาพร  ชุมละออ

                             สำรองลำดับที่ 4          นางสาวสมศรี  รัตนะ

                   โรงพยาบาลบางกล่ำ  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก    ลำดับที่ 1    ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้มารายงานตัว  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (ชั้น2)          โรงพยาบาลบางกล่ำ  และเริ่มการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป  โดยจะเริ่มทดลองการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน  หากไม่รายงานตัวภายในวัน เวลา  ที่กำหนดจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธ์และโรงพยาบาลบางกล่ำ  จะให้ผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

                   สำหรับผู้สอบคัดเลือกในลำดับถัดไป  โรงพยาบาลบางกล่ำจะเรียกตัวหากมีตำแหน่งว่าง    และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางกล่ำ บัญชีผู้สอบคัดเลือกนี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี ถ้าหากมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

                                

       ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562

                     (นายสุริยะ   สุพงษ์)

                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

 

รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จ้างเหมา)

04 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรับสมัครงาน

     ประกาศโรงพยาบาลบางกล่ำ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่าน

  1. นางสาวสมศรี รัตนะ
  2. นางสาวเจนจิรา จันทร์สอน
  3. นางสาวณัฐฐาพร ชุมละออ
  4. นางสาวปิยะวรรณ ไตรราช
  5. นางสาวปทุมวรรณ อะสะกะ
  6. นางสาวฆนรส กำเหนิดกลับ

                   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่าน

                   นายกรรณวิทย์  สองเมือง เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร

                   โดยจะทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00  น.  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (ชั้น 2) 

สามารถดูเอกสารรายละะเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบท้าย

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย