ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์คัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

17 10 2562 8 50 11

 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

 

2 10 2562 9 19 19

 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ต.ค. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

จังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง      (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

          กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 และครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 1  ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7432 8222-4
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7432 8223
  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กันยายน 2562  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500 บาท (เงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสงขลา ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่  28 สิงหาคม 2562  โดยจังหวัดสงขลาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.bangklamhospital.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 4 กันยายน 2562

          เอกสารแนบ :

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)ฯ
  2. ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)ฯ

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

 

เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสงขลา โดย  โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง       อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงขอเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง        (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 1  ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7432 8222-4
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7432 8223
  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

หน้าที่ 1 จาก 11