Displaying items by tag: ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

     ประกาศโรงพยาบาลบางกล่ำ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่าน

  1. นางสาวสมศรี รัตนะ
  2. นางสาวเจนจิรา จันทร์สอน
  3. นางสาวณัฐฐาพร ชุมละออ
  4. นางสาวปิยะวรรณ ไตรราช
  5. นางสาวปทุมวรรณ อะสะกะ
  6. นางสาวฆนรส กำเหนิดกลับ

                   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่าน

                   นายกรรณวิทย์  สองเมือง เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร

                   โดยจะทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00  น.  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (ชั้น 2) 

สามารถดูเอกสารรายละะเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบท้าย