Displaying items by tag: ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  อัตรา  คือ

  1. นางสาวปิยะวรรณ   ไตรราช

                             สำรองเรียงตามลำดับ ดังนี้

                             สำรองลำดับที่ 1           นางสาวฆนรส   กำเหนิดกลับ

                             สำรองลำดับที่ 2          นางสาวปทุมวรรณ  อะสะกะ

                             สำรองลำดับที่ 3          นางสาวณัฐฐาพร  ชุมละออ

                             สำรองลำดับที่ 4          นางสาวสมศรี  รัตนะ

                   โรงพยาบาลบางกล่ำ  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก    ลำดับที่ 1    ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้มารายงานตัว  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (ชั้น2)          โรงพยาบาลบางกล่ำ  และเริ่มการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป  โดยจะเริ่มทดลองการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน  หากไม่รายงานตัวภายในวัน เวลา  ที่กำหนดจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธ์และโรงพยาบาลบางกล่ำ  จะให้ผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

                   สำหรับผู้สอบคัดเลือกในลำดับถัดไป  โรงพยาบาลบางกล่ำจะเรียกตัวหากมีตำแหน่งว่าง    และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางกล่ำ บัญชีผู้สอบคัดเลือกนี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี ถ้าหากมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

                                

       ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562

                     (นายสุริยะ   สุพงษ์)

                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

 

รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย