แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

                     จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

                    อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ     ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ    จังหวัดสงขลา ๑ หลัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม  (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท (เงินยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสงขลา โดย โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,116,400.-บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ         

          เอกสารแนบ :

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
  2. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
Page 1 of 3