ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Rate this item
(0 votes)

จังหวัดสงขลา โดย โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,116,400.-บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ         

          เอกสารแนบ :

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
  2. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ
Last modified on วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 09:47
Login to post comments