26 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวสารความรู้สุขภาพ

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ค่าความดันโลหิตสูงคือค่าความดันที่มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท โดยควรวัดในขณะพัก ถ้าตรวจพบว่าความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลิเมตรปรอท อยู่เสมอถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         ความดันโลหิตสูง ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์, อัมพาต ) โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวายเฉียบพลันได้ บางคนมีความดันโลหิตสูง แต่ไม่มีอาการแสดงให้เห็น การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะสามารถพบภาวะความดันโลหิตสูงที่ซ่อนเร้นอยู่ได้

    ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในวงกว้าง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้การใช้ทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เกินความสามารถที่จะพัฒนาให้ฟื้นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังเกิดปัญหามลพิษจากชุมชนเมือง และย่านอุตสาหกรรม

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคฃิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลายโดยที่จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยในทุกอำเภอ ซึ่งอำเภอบางกล่ำ พบว่ามีผู้ป่วยต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกันยายน

คำว่า “ ชิคุนกุนยา ” มาจากภาษาถิ่นแอฟริกา หมายถึง อาการบิดเบี้ยวของข้อ ข้อบวม ข้ออักเสบ

อาการ    ผู้ป่วยจะมีอาการฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและมีอาการคันร่วมด้วย อาการที่เด่นชัด คือ การปวดข้อ

การรักษา   รักษาตามอาการด้วยการทานยาลดไข้ ยาแก้ปวด ดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอ

 

วิธีป้องกัน

 

  1. กำจัดหรือคว่ำพาชนะทุกชนิดที่ก่อให้เกิดน้ำขังทั้งในบ้าน นอกบ้าน และในชุมชน
  2. เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้หรือกระถามต้นไม้ทุก 7 วัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  3. การกักเก็บน้ำบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงวางไข่
  4. เก็บขยะรอบบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นที่วางไข่ของยุงลาย