ข้อมูลหน่วยงาน

Rate this item
(1 Vote)
folder red scheduled tasks icon

 ผู้บริหารหน่วยงาน

 folder red scheduled tasks icon  หมายเลขโทรศัพท์คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
folder red scheduled tasks icon  นโยบายผู้บริหาร
 folder red scheduled tasks icon โครงสร้างองค์กร
folder red scheduled tasks icon อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder red scheduled tasks icon วิสัยทัศน์ พันธกิจ
folder red scheduled tasks icon ค่านิยม MOPH
folder red scheduled tasks icon

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แก้ไข ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

folder red scheduled tasks icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
folder red scheduled tasks icon ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  Code  of  Conduct)
folder red scheduled tasks icon หมายเลขติดต่อหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon แผนที่ตั้ง

Last modified on วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 16:30