คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ (16)

คำสั่ง แต่งตั้ง

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q

ด้วยกลุ่มงานโภชนศาสตร์และงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q และนโยบายการจัดบริการอชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอนำนโยบาลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ
Page 1 of 2