คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ (17)

คำสั่ง แต่งตั้ง

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

07 04 2564 16 02 09

 

เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๓ของโรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments:

 

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q

ด้วยกลุ่มงานโภชนศาสตร์และงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q และนโยบายการจัดบริการอชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอนำนโยบาลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ
หน้าที่ 1 จาก 2