คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้ง ประกาศ (19)

คำสั่ง แต่งตั้ง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - โรงพยาบาลบางกล่ำ

pdpa

 

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 

 เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

 

PDPA   2022 06 08 15 31 13 765347 200x198
     
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

   

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลบางกล่ำ
 
2022 07 08 11 01 38
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

07 04 2564 16 02 09

 

เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๓ของโรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments:

 

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลเลื่อนเงินเดือน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q

ด้วยกลุ่มงานโภชนศาสตร์และงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายการวางระบบครัง HAL-Q และนโยบายการจัดบริการอชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอนำนโยบาลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ
หน้าที่ 1 จาก 2