คู่มือปฏิบัติงาน

Rate this item
(0 votes)

 

article icon    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     
article icon    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     
article icon    จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     
article icon  

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เสนอ ผอก. เพื่อทราบ

และแจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง และ ขออนุมัติเผยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     
article icon   จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  Code  of  Conduct)
     
article icon   คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     
article icon   คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ
     
article icon   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Last modified on วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 08:11