ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (18)

ประกาศผู้ชนะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผังท่อรวบรวมน้ำเสีย

unnamed public

 

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลบางกล่ำ  จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากเงินงบประมาณ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศชื่อผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบบาลและระบบการแพทย์ทางไกล

23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

23 02 2564 16 03 27

 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ขออนมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ข้างตัน

 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาล และระบบการแพทย์ทางไกล

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2), VDO-HD,Voive, GPS และแว่น VDO) จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที 27 มกราคม 2564

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที เว็บไซต์

www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 74-328221 ต่อ 23

ในวันและเวลาราชการ

 

ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

13 01 2564 16 19 44

 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

 

 

ประกวดราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

กลุ่มบริการทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 

28 12 2563 12 15 29

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500 บาท (เงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสงขลา ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่  14 เมษายน 2563  โดยจังหวัดสงขลาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว    ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 15 เมษายน 2563

          เอกสารแนบ :

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ
  2. ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน         5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบ

          กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 13 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 1  ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7432 8222-4
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7432 8223
  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ

: เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสงขลา โดย  โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงขอเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563

การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 1  ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7432 8222-4
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7432 8223
  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามรายละเอียดแนบท้าย

หน้าที่ 1 จาก 2