ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (25)

ประกาศผู้ชนะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

จังหวัดสงขลา มีความประสงจะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bilding) จำนวน 1 โครงการ ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,466,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1642567056961

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ

 

ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 13 มกราคม 2565

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2022 01 13 10 06 43

 

 

2022 01 13 10 08 17

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

 

โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

1641875425806

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจปละสัญญาณชี 4 พารามิเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจปละสัญญาณชี 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

 

2022 01 04 15 05 05

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์

ebid1

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2021 12 21 14 42 29

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

 

การจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์

ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา        วันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์                     วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2021 12 14 13 40 57

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ บก 06 คกก ลงนาม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใฃ้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2021 12 11 09 14 49

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผังท่อรวบรวมน้ำเสีย

unnamed public

 

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลบางกล่ำ  จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากเงินงบประมาณ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศชื่อผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบบาลและระบบการแพทย์ทางไกล

23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

23 02 2564 16 03 27

 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ขออนมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ข้างตัน

 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

หน้าที่ 1 จาก 2