One Page

One Page (149)

ขอสนับสนุนอุปกรณ์

21 เมษายน 2564 One Page

431385 171006015316

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์ขอรับบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ชุด PPE, หน้ากากอนามัย(แมสก์), N95, ถุงสวมเท้ากันน้ำได้แบบสั้นและยาว

เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ล่องเรือหารักษ์(รักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ

20 เมษายน 2564 One Page

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบางกล่ำ จัดกิจกรรมล่องเรือหารักษ์ (รักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564

30 มีนาคม 2564 One Page

244450

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564 โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

 

 

กิจกรรมวันไตโลก

30 มีนาคม 2564 One Page

244449

 

กิจกรรมวันไตโลก โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

รับตรวจราชการรอบที่ 1

15 มีนาคม 2564 One Page

282891

นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร สาธาราณสุขนิเทศ พร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางกล่ำ รับตรวจราชการ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 

คลินิกวัยรุ่น รพ.บางกล่ำ

15 มีนาคม 2564 One Page

157395 saMMY

โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในวัยรุ่น "รู้เท่าทันป้องกันท้องไม่พร้อม"

ขอขอบคุณผู้บริจาค

13 มิถุนายน 2563 One Page

บริจาคโดย
1. นายชม แก้วเพ็ชร
2. นางดวงเดือน แก้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงเก็ตธนา นนทิอัฑฒกร

หน้าที่ 1 จาก 11