วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 15:42

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Goverment Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลบางกล่ำ จึงขอกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่ออสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2561 (แบบ สขร.11)

ดังรายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารไฟล์แนบ

plan
โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 
เรื่อง แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ประจำปี 2562
 
รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารแนบไฟล์

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังรายละเอียดไฟล์แนบท้าย

ไฟล์แนบท้าย

 

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 14:43

ข้อมูลหน่วยงาน

folder red scheduled tasks icon  ผู้บริหารหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon  นโยบายผู้บริหาร
 folder red scheduled tasks icon โครงสร้างองค์กร
folder red scheduled tasks icon อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder red scheduled tasks icon วิสัยทัศน์ พันธกิจ
folder red scheduled tasks icon ค่านิยม MOPH
folder red scheduled tasks icon

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แก้ไข ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

folder red scheduled tasks icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
folder red scheduled tasks icon ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  Code  of  Conduct)
folder red scheduled tasks icon หมายเลขติดต่อหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon แผนที่ตั้ง

วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 11:12

เตือนภัยโรคร้ายจากยุง โรคชิคุนกุนยา

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคฃิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลายโดยที่จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยในทุกอำเภอ ซึ่งอำเภอบางกล่ำ พบว่ามีผู้ป่วยต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกันยายน

คำว่า “ ชิคุนกุนยา ” มาจากภาษาถิ่นแอฟริกา หมายถึง อาการบิดเบี้ยวของข้อ ข้อบวม ข้ออักเสบ

อาการ    ผู้ป่วยจะมีอาการฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและมีอาการคันร่วมด้วย อาการที่เด่นชัด คือ การปวดข้อ

การรักษา   รักษาตามอาการด้วยการทานยาลดไข้ ยาแก้ปวด ดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอ

 

วิธีป้องกัน

 

  1. กำจัดหรือคว่ำพาชนะทุกชนิดที่ก่อให้เกิดน้ำขังทั้งในบ้าน นอกบ้าน และในชุมชน
  2. เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้หรือกระถามต้นไม้ทุก 7 วัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  3. การกักเก็บน้ำบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงวางไข่
  4. เก็บขยะรอบบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นที่วางไข่ของยุงลาย
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 10:10

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ นายสุริยะ สุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา