การจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์

ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา        วันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์                     วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2021 12 14 13 40 57

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใฃ้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2021 12 11 09 14 49

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 12 03 14 26 22

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบางกล่ำ

 

2021 12 03 10 53 59

 

ตามเอกส่ารแนบท้ายที่ Download attachments

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 6 เตียง

 

2021 12 03 10 46 50

 

ตามเอกส่ารแนบท้ายที่ Download attachments

วันอาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2564 13:10

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล"

3

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 11 21 13 25 32

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 10:01

ย้ายสถานที่ฉีดวัคซีน

เนื่องจากศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ มีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

 

จึงขอแจ้งให้ผู้รับบริการ ที่มีนัดรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเศก

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 14:56

เรียกคิว 13701-14000

เรียกคิว 13701-14000