สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ตามรายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสารแนบท้าย

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนชาวไทย

ความเป็นมาวันรัฐธรรมนูญ

          การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา ๗๐๐ ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

วันเสาร์, 08 ธันวาคม 2561 21:22

กิจกรรมจิตอาสา

วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 13:29

ตักบาตรประจำเดือน

กิจกรรมรพ.คุณธรรม ตักบาตรประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 10:40

วันสิ่งแวดล้อมไทย

    ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในวงกว้าง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้การใช้ทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เกินความสามารถที่จะพัฒนาให้ฟื้นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังเกิดปัญหามลพิษจากชุมชนเมือง และย่านอุตสาหกรรม

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ ได้จัดทำคำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางกล่ำ ไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

form

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกล่ำ
ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบ

คำสั่งโรงพยาบาลบางกล่ำ

การปฎิบัติตามมาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีปีะสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต
ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย