ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน (6)

ข้อมูลข่าวสาร

24 มิถุนายน 2562 ข้อมูลหน่วยงาน

1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินการดำเนินงานตารมแผนปฏิบัติการประจำปี

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4. ข้อร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน

5. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

6. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7. มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน

8. ขั้นตอนในการให้บริการ

9. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory)

10. คลังความรู้

11. เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Web Link

12. ข่าวประชาสัมพันธ์

13. คำสั้ง แต่งตั้ง ประกาศ

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน

30 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูลหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon  ผู้บริหารหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon  นโยบายผู้บริหาร
 folder red scheduled tasks icon โครงสร้างองค์กร
folder red scheduled tasks icon อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder red scheduled tasks icon วิสัยทัศน์ พันธกิจ
folder red scheduled tasks icon ค่านิยม MOPH
folder red scheduled tasks icon

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แก้ไข ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

folder red scheduled tasks icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
folder red scheduled tasks icon ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
folder red scheduled tasks icon จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  Code  of  Conduct)
folder red scheduled tasks icon หมายเลขติดต่อหน่วยงาน
folder red scheduled tasks icon แผนที่ตั้ง